kar14.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................

(, -, -)
.........................................................................................................................


........................................................................................................................


.........................................................................................................................

-
.........................................................................................................................


.........................................................................................................................     " " . . 30 . , . , .